ST_JOHNS_VB_Chloe Davis, Daniela Laing, Kiran Rio, Sania Rio-(WRIGHT)ST_JOHNS_VB_Chloe Davis-(WRIGHT)-2ST_JOHNS_VB_Chloe Davis-(WRIGHT)-2_StatuetteST_JOHNS_VB_Chloe Davis-(WRIGHT)-3ST_JOHNS_VB_Chloe Davis-(WRIGHT)ST_JOHNS_VB_Daniela Laing-(WRIGHT)-2ST_JOHNS_VB_Daniela Laing-(WRIGHT)-3ST_JOHNS_VB_Daniela Laing-(WRIGHT)ST_JOHNS_VB_Kiran Rio, Sania Rio-(WRIGHT)ST_JOHNS_VB_Kiran Rio-(WRIGHT)-2ST_JOHNS_VB_Kiran Rio-(WRIGHT)ST_JOHNS_VB_Sania Rio-(WRIGHT)-2ST_JOHNS_VB_Sania Rio-(WRIGHT)